Profiles

 • Member Since: May 18th, 2021
 • GitHub: vhoangzk
 • Find me on:
 • Created a topic, Dùng ổn phết, on the site WordPress.org Forums:
  Mình đang làm trang tin tức nên cái này khá là hợp lý.…

 • Committed [2753597] to Plugins SVN:
  Thay đổi ảnh

 • Committed [2753596] to Plugins SVN:
  Thay đổi ảnh

 • Committed [2753595] to Plugins SVN:
  Thay đổi ảnh

 • Committed [2753594] to Plugins SVN:
  Thay đổi ảnh

 • Committed [2753587] to Plugins SVN:
  Thêm Thông tin Readme

 • Committed [2753516] to Plugins SVN:
  Thêm speed_rate truyền lên lúc convert

 • Committed [2753514] to Plugins SVN:
  Ẩn mấy cấu hình chỉ dành cho báo

 • Committed [2753513] to Plugins SVN:
  Sửa voicecode

 • Committed [2753512] to Plugins SVN:
  Thay đổi cấu hình để truyền lên multivoice

 • Committed [2753510] to Plugins SVN:
  Thêm truyền lên multivoice

 • Committed [2753509] to Plugins SVN:
  Truyền mảng

 • Committed [2753508] to Plugins SVN:
  Sửa nội dung truyền lên

 • Committed [2753506] to Plugins SVN:
  Thêm debug

 • Committed [2753505] to Plugins SVN:
  Config

 • Committed [2753503] to Plugins SVN:
  Debug trar veef tu vbee

 • Committed [2753500] to Plugins SVN:
  Debug thong tin

 • Committed [2753499] to Plugins SVN:
  Thêm listvoice truyền lên

 • Committed [2753495] to Plugins SVN:
  audio_link

 • Committed [2753493] to Plugins SVN:
  Thêm giọng mới

 • Committed [2753492] to Plugins SVN:
  Thay giọng mới

 • Committed [2753491] to Plugins SVN:
  Thay giọng mới

 • Committed [2752902] to Plugins SVN:
  Thêm store về tham số token

 • Committed [2752900] to Plugins SVN:
  Thêm input token

 • Committed [2752899] to Plugins SVN:
  Thêm token truyền lên cho khách

 • Committed [2750588] to Plugins SVN:
  Đổi chất lượng mặc định

 • Committed [2555009] to Plugins SVN:
  add icon

 • Committed [2555008] to Plugins SVN:
  change readme

 • Committed [2555007] to Plugins SVN:
  first commit - ver 1.0.0