Profiles

  • Member Since: November 5th, 2020
  • Location: 20.8220152,106.6469528,21
  • Job Title: Giám đốc
  • Employer: Công ty TNHH TM Tổng Hợp Hoàng Triết
  • Find me on:

Contributions

Phạm Hoàng Triết contributes 1 hour per week to the Community team.